TEST: Forward P/E ตลาดหุ้นไทย >> copy จาก Excel

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (Forward P/E ratio) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ค่า Forward P/E ของ SET และ MAI อยู่ที่ 19.33 เท่า และ 26.47 เท่า ตามลำดับ

ประเทศ28 ก.พ. 6331 ม.ค. 6428 ก.พ. 64
ฮ่องกง10.9511.3411.37
mai16.3013.2713.50
จีน11.4912.4514.03
เวียดนาม16.6714.9114.58
สิงคโปร์13.0714.3614.66
เกาหลี12.7815.1316.27
ฟิลิปปินส์17.3417.9317.55
อินโดนีเซีย16.7816.8018.08
ไต้หวัน16.4518.1419.35
มาเลเซีย16.7019.8220.95
SET16.4221.1521.39

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม