“ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงในตราสารระยะยาว”

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ (19 – 23 ก.ค. 64) สัปดาห์ก่อนหน้า (12 – 16 ก.ค. 64) เปลี่ยนแปลง (%) สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 23 ก.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) 373,005.23 374,891.92 -0.50% 9,271,284.01 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,601.05 74,978.38 -0.50% 68,676.18 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.80 112.04 0.68%   ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 มิ.ย.อยู่ที่ 106,882 โดส

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย(คน) จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (คน) ร้อยละ เข็มที่ 2 (คน) ร้อยละ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 712,000 718,372 100.9 615,592 86.5 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,900,000 487,829 25.7 241,940 12.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1,000,000 224,873 22.5 104,264 10.4 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 5,350,000 402,904 7.5 78,990 1.5 ประชาชนทั่วไป 28,538,000 1,942,440 6.8 581,923 2.0…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

test prg

ปตท. ขยายเวลาส่วนลด LPG ถึงมิถุนายน 64 มุ่งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย พร้อมบริหารจัดการพลังงานให้มีเพียงพอใช้รับเทศกาลสงกรานต์

InfoQuest Limited

30 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 27 พ.ย.-04 ก.พ. COL เสนอซื้อ 640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท ธันวาคม 2563 04 ธ.ค.-14 ม.ค. ASK เสนอซื้อ 175,983,049 หุ้น หุ้นละ 18.30 บาท 23 ธ.ค.-28 ม.ค. OTO เสนอซื้อ 72,662,600 หุ้น หุ้นละ 2.40 บาท มกราคม 2564 19 ม.ค.-23 ก.พ. NVD เสนอซื้อ 380,659,951 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท มกราคม 2564 04 ม.ค. […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

มีนาคม 2564 12 มี.ค. BUI XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ CMC XD หุ้นละ 0.00324 บาท ปันผลจากกำไรสะสม หุ้นปันผล 35 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม DDD XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ EA XD หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม ECL XD หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม FN XD […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 11 มี.ค. 64 >> copy จากเว็บไซต์

ณ วันที่ 11/03/64 หน่วย: จำนวนสัญญา นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 201,608 227,297 -25,689 ต่างชาติ 121,434 130,111 -8,677 ในประเทศ 316,293 281,927 +34,366

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TEST: มติครม. ตาราง Merge Cell

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,285,962.48 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 942,707,43 ล้านบาท และก่อหนี้แล้ว 1,028,434.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.69 และ 31.30 ตามลำดับ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้                                                                                          หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ (ไม่รวม งบกลาง) ผลการ เบิกจ่าย/ ก่อหนี้…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: CABT มีตาราง Merge Cell

ประเด็น แนวทางฯ ตาม แผน PDP 2018 แนวทางฯ ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (ตามมติ กพช. ครั้งที่ 3/2563) ปี 2563 ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย1 (2) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร2 (โครงการนำร่อง) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ปริมาณรับซื้อ 100 เมกะวัตต์ 50 เมกะวัตต์ โรงเรียนและสถานศึกษา  20 เมกะวัตต์ โรงพยาบาล               20 เมกะวัตต์…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: มติครม. แบบมีตารางปกติ มีรูป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณ…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64
1 2 3 85