ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563
27 พ.ย.-04 ก.พ.COLเสนอซื้อ640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท
ธันวาคม 2563
04 ธ.ค.-14 ม.ค.ASKเสนอซื้อ175,983,049 หุ้น หุ้นละ 18.30 บาท
23 ธ.ค.-28 ม.ค.OTOเสนอซื้อ72,662,600 หุ้น หุ้นละ 2.40 บาท
มกราคม 2564
19 ม.ค.-23 ก.พ.NVDเสนอซื้อ380,659,951 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท
มกราคม 2564
04 ม.ค.JUTHAXR3 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20-26 ม.ค. 2564)
JUTHA-PXB3 : 1 @ 0.30 บาท หุ้นสามัญ
PTTXB95.1997 : 1 หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
JCKHหลักทรัพย์เพิ่มทุน41,527,766 หุ้น
UMSหลักทรัพย์เพิ่มทุน440,461,382 หุ้น
TAKUNI-Wซื้อขายวันสุดท้าย
05 ม.ค.TAKUNI-WXE1 : 1.12 @ 1.79 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 13 – 27 ม.ค. 2564)
STGTเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
06 ม.ค.TTTXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
NOBLEXW4 : 1
07 ม.ค.NERXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AMANAHหลักทรัพย์เพิ่มทุน278,099 หุ้น
NOBLEเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 3.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท
ERWPFลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นละ 8.882 บาท เป็นหุ้นละ 8.7997 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
08 ม.ค.ORIXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
YCIหลักทรัพย์เพิ่มทุน41,487,390 หุ้น
TSEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 ม.ค.BROOKหลักทรัพย์เพิ่มทุน7,501,000 หุ้น
PRIMEหลักทรัพย์เพิ่มทุน280 หุ้น
SINGERหลักทรัพย์เพิ่มทุน42,639,732 หุ้น
AFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.021 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 ม.ค.SQหลักทรัพย์เพิ่มทุน5,040,490 หุ้น
ECL-W3ซื้อขายวันสุดท้าย
PDJ-W4ซื้อขายวันสุดท้าย
BRRGIFลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นละ 9.00 บาท เป็นหุ้นละ 8.84 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
13 ม.ค.ECL-W3XE1 : 1 @ 1.85 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 ม.ค. – 4 ก.พ. 2564)
PDJ-W4XE1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 20 ม.ค. – 4 ก.พ. 2564)
JMARTหลักทรัพย์เพิ่มทุน2,890,430 หุ้น
JMTหลักทรัพย์เพิ่มทุน20,227,752 หุ้น
TFIหลักทรัพย์เพิ่มทุน12,285,000,000 หุ้น
YCIหลักทรัพย์เพิ่มทุน25,002,000 หุ้น
SEGเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: SEG
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: TGH
14 ม.ค.HPTหลักทรัพย์เพิ่มทุน322,649 หุ้น
15 ม.ค.STARK-W1หลักทรัพย์ใหม่3,968,798,733 หน่วย
SENAหลักทรัพย์เพิ่มทุน3,372,920 หุ้น
18 ม.ค.JAKหลักทรัพย์ใหม่320,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
ADBXDหุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
TVDหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,509,650 หุ้น
19 ม.ค.HYDROหลักทรัพย์เพิ่มทุน256,069,788 หุ้น
SCBหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,000 หุ้น
CIG-W8ซื้อขายวันสุดท้าย
20 ม.ค.CIG-W8XE1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 28 ม.ค. – 11 ก.พ. 2564)
NERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BTSGIFลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นละ 9.951 บาท เป็นหุ้นละ 9.817 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
21 ม.ค.NOBLE-W2หลักทรัพย์ใหม่342,346,246 หน่วย
BTS-W5ซื้อขายวันสุดท้าย
CTARAFลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นละ 9.1724 บาท เป็นหุ้นละ 9.1266 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
MMลดทุนจดทะเบียนจาก 1,054,903,750 หุ้น เป็น 1,053,386,750 หุ้น
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
จำนวน 1,517,000 หุ้น
22 ม.ค.MPGXR1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 15 – 19 ก.พ. 2564)
BTS-W5XE1 : 1.01 @ 13.865 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 1 – 15 ก.พ. 2564)
KIATจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ORIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TTTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
25 ม.ค.W-W5หลักทรัพย์ใหม่4,883,479,841 หน่วย
TGHXDหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 ม.ค.ALLXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MBKหลักทรัพย์เพิ่มทุน3,937,821 หุ้น
ALL-W1เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิจากหุ้นละ 2.80 บาท เป็นหุ้นละ 2.545 บาท
ECF-W3ซื้อขายวันสุดท้าย
27 ม.ค.TASCOXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TLGFXDหุ้นละ 0.1955 บาท (รอบ 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ECF-W3XE1 : 1.0008 @ 4.9958 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 – 18 ก.พ. 2564)
KIATหลักทรัพย์เพิ่มทุน280,945,253 หุ้น
28 ม.ค.TSCXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 ม.ค.BTSXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TAKUNI-Wเพิกถอนหลักทรัพย์
กุมภาพันธ์ 2564
02 ก.พ.TIWเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Thailand Iron Works Public Company Limited
ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)
Nova Empire Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: TIW
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: NOVA
03 ก.พ.TFI-W1หลักทรัพย์ใหม่6,142,499,996 หน่วย
Bหลักทรัพย์เพิ่มทุน715 หุ้น
FTREITหลักทรัพย์เพิ่มทุน241,000,000 หน่วย
NOVAเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
04 ก.พ.TAPACXDหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIWXR6 : 1 @ 9.10 บาท (จองซื้อ 18-24 ก.พ. 2564)
AOTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
05 ก.พ.TDEXXDหุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
B52หลักทรัพย์เพิ่มทุน250,000,000 หุ้น
SCหลักทรัพย์เพิ่มทุน2,999,200 หุ้น
ADBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.00556 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
TGHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
06 ก.พ.ECL-W3เพิกถอนหลักทรัพย์
PDJ-W4เพิกถอนหลักทรัพย์
08 ก.พ.IRCXDหุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JUTHAหลักทรัพย์เพิ่มทุน106,187,564 หุ้น
UVจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
09 ก.พ.AS-W2หลักทรัพย์ใหม่82,636,430 หน่วย
TAKUNIหลักทรัพย์เพิ่มทุน236 หุ้น
BKERเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ชื่อบริษัทเดิม: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล
Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อบริษัทใหม่: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ALLY Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: BKER
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: ALLY
TASCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
10 ก.พ.METCOXDหุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ADBหลักทรัพย์เพิ่มทุน59,999,981 หุ้น
11 ก.พ.ORหลักทรัพย์ใหม่11,610,000,000 หุ้น หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (SET)
DTACXDหุ้นละ 2.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RAMXDหุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FPTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ก.พ.CIG-W8เพิกถอนหลักทรัพย์
15 ก.พ.CPNCGXDหุ้นละ 0.2650 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
POPFXDหุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PPFXDหุ้นละ 0.1908 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIRIPXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ERWPFXNหุ้นละ 0.0994 บาท
TLGFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1955 บาท (รอบ 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 ก.พ.FTREITXDหุ้นละ 0.1680 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WHABTXDหุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BTSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
17 ก.พ.TQRหลักทรัพย์ใหม่230,000,000 หุ้น กลุ่มธุรกิจการเงิน (MAI)
PDJหลักทรัพย์เพิ่มทุน47,870,666 หุ้น
B-W5ซื้อขายวันสุดท้าย
BTS-W5เพิกถอนหลักทรัพย์
18 ก.พ.THCOMXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
B-W5XE1 : 1 @ 0.35 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 25 ก.พ. – 12 มี.ค. 2564)
CCETหลักทรัพย์เพิ่มทุน122,100 หุ้น
19 ก.พ.KISSหลักทรัพย์ใหม่600,000,000 หุ้น หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (SET)
ADVANCXDหุ้นละ 3.68 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MBKETXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPNREITXNหุ้นละ 0.2612 บาท
COLซื้อขายวันสุดท้าย
TSCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 ก.พ.ECF-W3เพิกถอนหลักทรัพย์
22 ก.พ.INTUCHXDหุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
7UPหลักทรัพย์เพิ่มทุน424,499,696 หุ้น
Bหลักทรัพย์เพิ่มทุน200,000,000 หุ้น
ECLหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,758 หุ้น
TNITY-W1ซื้อขายวันสุดท้าย
COLเพิกถอนหลักทรัพย์
23 ก.พ.B52-W3หลักทรัพย์ใหม่240,468,262 หุ้น
DIFXDหุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IRPCXDหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TNITY-W1XE1 : 1 @ 5.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 – 18 มี.ค. 2564)
KCหลักทรัพย์เพิ่มทุน582,004,839 หุ้น
MBKหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,559,986 หุ้น
MINTหลักทรัพย์เพิ่มทุน9,262,841 หุ้น
TDEXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 ก.พ.BOLXDหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FUTUREPFXDหุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GLOBALXDหุ้นละ 0.1850505050 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 22 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IMPACTXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JASIFXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LPNXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MNITXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SCCCXDหุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KXR2 : 1 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 22 – 26 มี.ค. 2564)
KXW1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
BTSGIFXNหุ้นละ 0.125 บาท
25 ก.พ.GGCXDหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GVREITXDหุ้นละ 0.2037 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MCXDหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PTTGCXDหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TOPXDหุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
VGIXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BTSหลักทรัพย์เพิ่มทุน142,254 หุ้น
IRCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
METCOจ่ายปันผลหุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
OISHIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
RAMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SSCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
มีนาคม 2564
01 มี.ค.BKKCPXDหุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPTGFXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
EGATIFXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HREITXDหุ้นละ 0.0860 บาท (รอบ 16 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
KBSPIFXDหุ้นละ 0.2540 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MIPFXDหุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PMXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PROSPECTXDหุ้นละ 0.2805 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTTEPXDหุ้นละ 2.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPFXDหุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TFFIFXDหุ้นละ 0.1012 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TTLPFXDหุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
U-PXR1 : 3 @ 0.70 บาท
AMATARXNหุ้นละ 0.16 บาท
UXB1 : 3 @ 0.70 บาท หุ้นบุริมสิทธิ
MPGหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,955,507,366 หุ้น
02 มี.ค.RATCHXDหุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SNCXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SPVIXDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TASCOXDหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TIF1XDหุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TLHPFXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPNREITหลักทรัพย์เพิ่มทุน355,557,300 หน่วย
03 มี.ค.BCPXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BCPGXDหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
DOHOMEXDหุ้นละ 0.0092592593 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 12 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
DREITXDหุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GAHREITXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GPSCXDหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PHOLXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SATXDหุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPRIMEXDหุ้นละ 0.1968 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BCPGหลักทรัพย์เพิ่มทุน158,112 หุ้น
SPCGหลักทรัพย์เพิ่มทุน81,800,000 หุ้น
FTREITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1680 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ZIGAลดทุนจดทะเบียนจาก 520,000,000 หุ้น เป็น 497,193,400 หุ้น
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
จำนวน 22,806,600 หุ้น
04 มี.ค.AIXDหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ASKXDหุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BKIXDหุ้นละ 6.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPNXDหุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSCXDหุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSC-PXDหุ้นละ 3.95 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DELTAXDหุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IFSXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JRXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PTTXDหุ้นละ 0.82 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
THANIXDหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIPCOXDหุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
WHARTXDหุ้นละ 0.1195 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ZIGAXDหุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TWZXR3 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 24 – 30 มี.ค. 2564)
ZIGAXW2.05 : 1
ECFหลักทรัพย์เพิ่มทุน33 หุ้น
WHABTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
05 มี.ค.CBGXDหุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPWXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FNSXDหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GULFXDหุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
LHPFXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHSCXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHPFXDนละ 0.1640 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SVHXDหุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VCOMXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VIHXDหุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BRRGIFXNหุ้นละ 0.11 บาท
CIGหลักทรัพย์เพิ่มทุน1,900 หุ้น
CPNCGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2650 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
POPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1908 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIRIPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
08 มี.ค.AMAXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BROCKXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
B-WORKXDหุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DRTXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GFPTXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JCTXDหุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KIATXDหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MEGAXDหุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
QLTXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEAOILXDหุ้นละ 0.00740741 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
SONICXDหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SYNEXXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKXDหุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTWXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TUXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UTPXDหุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SONICXW2 : 1
09 มี.ค.ASIMARXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BIZXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BTWXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPLXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CTARAFXDหุ้นละ 0.0814 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FSMARTXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LITXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MTIXDหุ้นละ 4.51 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NKIXDหุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
RTXDหุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAAMXDหุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMKXDหุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUPEREIFXDหุ้นละ 0.15343 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TCCCXDหุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TQMXDหุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UVANXDหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
XOXDหุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CTARAFXNหุ้นละ 0.0465 บาท
CHOหลักทรัพย์เพิ่มทุน4,180 หุ้น
SCหลักทรัพย์เพิ่มทุน2,040,259 หุ้น
TVD-W2ซื้อขายวันสุดท้าย
10 มี.ค.AIMCGXDหุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AIMIRTXDหุ้นละ 0.2175 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AIRAXDหุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ALLYXDหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AMANAHXDหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASNXDหุ้นละ 0.011111111111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
ASPXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BDMSXDหุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BHXDหุ้นละ 2.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BH-PXDหุ้นละ 2.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BOFFICEXDหุ้นละ 0.1704 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BROOKXDหุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
EGCOXDหุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICNXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LSTXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NSIXDหุ้นละ 4.75 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCPXDหุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SFTXDหุ้นละ 0.0711 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SISXDหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SISBXDหุ้นละ 0.076 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SNPXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPRIMEXDหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TFGXDหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TNRXDหุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPIPLXDหุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UOBKHXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VLXDหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
WORKXDหุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WPHXDหุ้นละ 0.0376 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SNPXW20 : 1
VLXW2 : 1
TVD-W2XE1 : 1.006 @ 0.994 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 มี.ค. – 1 เม.ย. 2564)
ALLYXNหุ้นละ 0.09 บาท
GVREITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2037 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 มี.ค.ACEXDหุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AJXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AYUDXDหุ้นละ 0.77 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BGRIMXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BMXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CNTXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPIXDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ETEXDหุ้นละ 0.0373 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GBXXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HANAXDหุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
IPXDหุ้นละ 0.0234 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 2.50 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KKXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MSCXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NDRXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PSHXDหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTGXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STCXDหุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUSCOXDหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SVOAXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIPXDหุ้นละ 1.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TMDXDหุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNPXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UECXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WINNERXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MNITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12 มี.ค.BUIXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CMCXDหุ้นละ 0.00324 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 35 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
DDDXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EAXDหุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ECLXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FNXDหุ้นละ 0.0037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FORTHXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GCAPXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HARNXDหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HPFXDหุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MAKROXDหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-CHAIXDหุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-IIXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-STORXDหุ้นละ 0.0960 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NCHXDหุ้นละ 0.040 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PAPXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PMTAXDหุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEXDหุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THGXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIGERXDหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPIPPXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TRUEXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TVOXDหุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CGHXW4 : 1
DIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2610 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IMPACTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 มี.ค.ABPIFXDหุ้นละ 0.0526 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
AGEXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AHXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BJCHIXDหุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CPTXDหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
DTCIXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
JKNXDหุ้นละ 0.2070 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KPNPFXDหุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LANNAXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MCSXDหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MJLFXDหุ้นละ 0.1175 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PDGXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIRIXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKEXDหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKNXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKSXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPPXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UACXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CFRESHXR1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 5 – 11 พ.ค. 2564)
ABPIFXNหุ้นละ 0.54 บาท
GOLDPFXNหุ้นละ 0.10 บาท
FUTUREPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JASIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PROSPECTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2805 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VGIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
16 มี.ค.CMRXDหุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LALINXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นละ 0.06 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ORXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPCGXDหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSTRTXDหุ้นละ 0.315 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TQRXDหุ้นละ 0.014 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
B-W5เพิกถอนหลักทรัพย์
17 มี.ค.BSBMXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CAZXDหุ้นละ 0.02278 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JAKXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRINXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TAKUNIXDหุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ALLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPTGFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
EGATIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
KBSPIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2540 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TFFIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1012 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TIPCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TTLPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
18 มี.ค.MLXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PATOXDหุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BKKCPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
DREITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MIPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 มี.ค.KCARXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NTVXDหุ้นละ 0.87 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRGXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PYLONXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ALLYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GAHREITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHSCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHPFจ่ายปันผลนละ 0.1640 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIF1จ่ายปันผลหุ้นละ 0.147 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TLHPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 มี.ค.TNITY-W1เพิกถอนหลักทรัพย์
22 มี.ค.AXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CCETXDหุ้นละ 0.0094 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 12 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KCEXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CTARAFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0814 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FNSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPRIMEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WHARTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1195 บาท (รอบ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 มี.ค.3K-BATXDหุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
DHOUSEXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TMILLXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TSTEXDหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PLANETXR2 : 1 @ 1.50 บาท (จองซื้อ 13 – 19 พ.ค. 2564)
AIMCGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AIMIRTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2175 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 มี.ค.LEEXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RCLXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MBKXW25 : 1
B-WORKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TAPACจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 มี.ค.STECXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SYMCXDหุ้นละ 0.0550 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTAXDหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BOFFICEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1704 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPRIMEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1968 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 มี.ค.FSSXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPGXDหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ABPIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0526 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KPNPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MJLFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1175 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUPEREIFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15343 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 มี.ค.DCONXDหุ้นละ 0.008 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSTRTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.315 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 มี.ค.SFXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SINGER-W1ซื้อขายวันสุดท้าย
HREITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0860 บาท (รอบ 16 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
M-STORจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0960 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
31 มี.ค.SINGER-W1XE1 : 1 @ 7.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 8 – 22 เม.ย. 2564)
HPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-IIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
เมษายน 2564
01 เม.ย.TNITYXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 เม.ย.TVD-W2เพิกถอนหลักทรัพย์
05 เม.ย.COTTOXDหุ้นละ 0.029 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DCCXDหุ้นละ 0.044 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
Q-CONXDหุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPSXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุท
SCCCจ่ายปันผลหุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 เม.ย.GPIXDหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCGPXDหุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMPCXDหุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 เม.ย.ATP30XDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHEWAXDหุ้นละ 0.0209 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCCXDหุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CGDXW5 : 1
DCC-W1ซื้อขายวันสุดท้าย
BOLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DELTAจ่ายปันผลหุ้นละ 3.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LPNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
09 เม.ย.BPPXDหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DCC-W1XE1 : 1 @ 1.15 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2564)
12 เม.ย.AIEXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BANPUXDหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PJWXDหุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
S11XDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAXDหุ้นละ 0.195 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 15 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STAXDหุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
STGTXDหุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
YUASAXDหุ้นละ 0.441 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AIEXW5 : 1
16 เม.ย.FTEXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
GCXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KGIXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SOXDหุ้นละ 0.0222 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 เม.ย.KTCXDหุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SFLEXXDหุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMTXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KIATจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THCOMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ZIGAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.161 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 เม.ย.AITXDหุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AUCTXDหุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JMARTXDหุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JMTXDหุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KBANKXDหุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PCSGHXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAMCOXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCBXDหุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCB-PXDหุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOGXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ADVANCจ่ายปันผลหุ้นละ 3.68 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DTACจ่ายปันผลหุ้นละ 2.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IRPCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 เม.ย.BBLXDหุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BGCXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CIMBTXDหุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KTBXDหุ้นละ 0.275 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KTB-PXDหุ้นละ 0.4295 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LEOXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MBAXXDหุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TIPCOXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BCPGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
GGCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GPSCจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TUจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
22 เม.ย.AMATAXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HMPROXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MICROXDหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NERXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPLASXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
YGGXDหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BCPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BIZจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
COTTOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.029 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
INTUCHจ่ายปันผลหุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NSIจ่ายปันผลหุ้นละ 4.75 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
Q-CONจ่ายปันผลหุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCGPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TCCCจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 เม.ย.BDMSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MEGAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PTTGCจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
RATCHจ่ายปันผลหุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCCจ่ายปันผลหุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SVHจ่ายปันผลหุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 เม.ย.SINGER-W1เพิกถอนหลักทรัพย์
26 เม.ย.ACGXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APCOXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HUMANXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RSXW5 : 1
PTTEPจ่ายปันผลหุ้นละ 2.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPVIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TPSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุท
27 เม.ย.ALUCONXDหุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APPXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EPXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IIIXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KWCXDหุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SABUYXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUNXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 2 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WHAUPXDหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ASKXR2 : 1 @ 17.00 บาท (จองซื้อ 19 – 25 พ.ค. 2564)
FLOYDXW4 : 1
SABUYXW10 : 1
ASNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.011111111111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
DCCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.044 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EGCOจ่ายปันผลหุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GPIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SNCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
THANIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 เม.ย.2SXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 9 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ADBXDหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CKPXDหุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
INSETXDหุ้นละ 0.081 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PDJXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PORTXDหุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TACCXDหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TISCOXDหุ้นละ 6.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TISCO-PXDหุ้นละ 6.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UBISXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UKEMXDหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KOOLXR2 : 1 @ 0.45 บาท
BPPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GULFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
JCTจ่ายปันผลหุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MBKETจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MCSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ORจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
STGTจ่ายปันผลหุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SVOAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TASCOจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 เม.ย.ABICOXDหุ้นละ 0.004444444444 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASIANXDหุ้นละ 0.55 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
BJCXDหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
COM7XDหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CRCXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ECFXDหุ้นละ 0.0125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GTBXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KISSXDหุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KKPXDหุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MTCXDหุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NRFXDหุ้นละ 0.004444 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RBFXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAKXDหุ้นละ 0.108 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SELICXDหุ้นละ 0.0622898024 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 3.299987 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SGPXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKRXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPALIXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THREXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THRELXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMBXDหุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TSRXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NRFXW20 : 1
TFGXW10 : 1
BROCKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FSMARTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GFPTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STAจ่ายปันผลหุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
30 เม.ย.GIFTXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HFTXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HTECHXDหุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
L&EXDหุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MFCXDหุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PLXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PR9XDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRAKITXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRMXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QTCXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ROJNAXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SINGERXDหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPIXDหุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SRICHAXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPBIXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VRANDAXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WIIKXDหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AKR-W1ซื้อขายวันสุดท้าย
AIEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AMANAHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASIMARจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ATP30จ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BANPUจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BROOKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CHEWAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0209 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FORTHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FTEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
GCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MSCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NDRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PJWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.82 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
QLTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
S11จ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.195 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 15 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SISBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.076 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMKจ่ายปันผลหุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMPCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
พฤษภาคม 2564
05 พ.ค.BFITXDหุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPALLXDหุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EASTWXDหุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICCXDหุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
LHFGXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LPHXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MFECXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MGTXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NETBAYXDหุ้นละ 0.7819 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
OSPXDหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PIMOXDหุ้นละ 0.034 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRAPATXDหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SAWADXDหุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SCGXDหุ้นละ 0.061 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAPXDหุ้นละ 1.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAP-PXDหุ้นละ 1.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
THIPXDหุ้นละ 1.0750 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THIP:XDหุ้นละ 1.0750 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOAXDหุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPAXDหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BROOKXR5 : 1 @ 0.40 บาท
BROOKXW1 : 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
AKR-W1XE1 : 1 @ 1.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 13 – 27 พ.ค. 2564)
CPWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DHOUSEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
DOHOMEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0092592593 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 12 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
DTCIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
JMTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KGIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEAOILจ่ายปันผลหุ้นละ 0.00740741 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
06 พ.ค.AKPXDหุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AQUAXDหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASEFAXDหุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BAMXDหุ้นละ 0.5125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHGXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DXDหุ้นละ 0.011111111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
EKHXDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FPIXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
GUNKULXDหุ้นละ 0.182 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICHIXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
IIGXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ILINKXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ILMXDหุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IVLXDหุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KAMARTXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KEXXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KUMWELXDหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KWMXDหุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHXDหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MITSIBXDหุ้นละ 0.04616 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MODERNXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
OCCXDหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PAFXDหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PREBXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RICHYXDหุ้นละ 0.004831080 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 27 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RPHXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SABINAXDหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCNXDหุ้นละ 0.0425 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SORKONXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSFXDหุ้นละ 0.3272 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SVIXDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SWCXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TNLXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPCHXDหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPOLYXDหุ้นละ 0.01065 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UPOICXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WACOALXDหุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
WICEXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MINTXW29 : 1
SAMARTXW6 : 1
SAMTELXW6 : 1
AITจ่ายปันผลหุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASKจ่ายปันผลหุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HMPROจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SFLEXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
YUASAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.441 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 พ.ค.AHCXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APCSXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AUXDหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BEMXDหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHAYOXDหุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
COLORXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CSSXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ESTARXDหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MILLXDหุ้นละ 0.0033 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
MOONGXDหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NPKXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
NYTXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ORIXDหุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RJHXDหุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
S & JXDหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
S&JXDหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCMXDหุ้นละ 0.034 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SICTXDหุ้นละ 0.0430 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOPPXDหุ้นละ 6.33 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPACXDหุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TVIXDหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VIBHAXDหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WHAXDหุ้นละ 0.0635 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SEXR2 : 3 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 7 – 11 มิ.ย. 2564)
AMAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AMATAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AUCTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BGCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BKIจ่ายปันผลหุ้นละ 6.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BTWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CIMBTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CNTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GLOBALจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1850505050 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 22 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
Jจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JMARTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KBANKจ่ายปันผลหุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KCEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
KTBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.275 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KTB-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 0.4295 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KTCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.88 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LEOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MBAXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MICROจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PCSGHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAMCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SATจ่ายปันผลหุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCBจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCB-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0222 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TIGERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TIPCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPIPPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPLASจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UACจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WORKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
08 พ.ค.DCC-W1เพิกถอนหลักทรัพย์
10 พ.ค.ALLAXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AMARINXDหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ARROWXDหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BAYXDหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BCHXDหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHARANXDหุ้นละ 2.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CKXDหุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CPRXDหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSRXDหุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FNSXDหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JUBILEXDหุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JWDXDหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
NOBLEXDหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PPMXDหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAPPEXDหุ้นละ 1.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMARTXDหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPCXDหุ้นละ 1.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SSSCXDหุ้นละ 0.106 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STIXDหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUPERXDหุ้นละ 0.006 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TCXDหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPCORPXDหุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
VNTXDหุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIMATXR7 : 1 @ 3.00 บาท
APCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BBLจ่ายปันผลหุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
BHจ่ายปันผลหุ้นละ 2.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
BH-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 2.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CBGจ่ายปันผลหุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DDDจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LSTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PATOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMDจ่ายปันผลหุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPIPLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
11 พ.ค.AMCXDหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APXDหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นละ 0.05 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม
BLAXDหุ้นละ 0.23 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CCPXDหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FMTXDหุ้นละ 1.625 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KUNXDหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PGXDหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SENAXDหุ้นละ 0.185035 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TEAMGXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TRTXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TRUXDหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TWPCXDหุ้นละ 0.134 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ERWXR1.25 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 7 – 11 มิ.ย. 2564)
ERWXW7 : 1
BGRIMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNITYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TQRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.014 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
12 พ.ค.KCMXDหุ้นละ 0.0045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIAMXDหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMITXDหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKEXR5 : 1 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 24 – 31 พ.ค. 2564)
BJCHIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GBXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KWCจ่ายปันผลหุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PAPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TFGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
XOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 พ.ค.BRRXDหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PFXDหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSPXDหุ้นละ 0.011111 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ACEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AYUDจ่ายปันผลหุ้นละ 0.77 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MTIจ่ายปันผลหุ้นละ 4.51 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUSCOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TACCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TTAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 พ.ค.3K-BATจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
AIRAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ALUCONจ่ายปันผลหุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSCจ่ายปันผลหุ้นละ 2.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSC-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 3.95 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DCONจ่ายปันผลหุ้นละ 0.008 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DRTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ECLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
EPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HARNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IFSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
LALINจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นละ 0.06 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PMTAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAAMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SABUYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0055555556 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SISจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SKRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SONICจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPALIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPCGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 2 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SYNEXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TQMจ่ายปันผลหุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TVOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VIHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WINNERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
YGGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 พ.ค.CPFXDหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ADBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ASIANจ่ายปันผลหุ้นละ 0.55 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
ASPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BFITจ่ายปันผลหุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BSBMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CCETจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0094 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 12 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FSSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GIFTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HANAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HUMANจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MTCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NCHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.040 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SVIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TISCOจ่ายปันผลหุ้นละ 6.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TISCO-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 6.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
18 พ.ค.ACGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IIIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0234 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 2.50 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LANNAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ORIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
QHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.108 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THREจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UBISจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WHAUPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
19 พ.ค.AGEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ETEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0373 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GTBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ILINKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ILMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MFCจ่ายปันผลหุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PDJจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PORTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
QTCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RBFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SELICจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0622898024 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 3.299987 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SNPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SRICHAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UECจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
VCOMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VRANDAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WICEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 พ.ค.ECFXW5 : 1
2Sจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 9 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ASEFAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CKPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
HTECHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
INSETจ่ายปันผลหุ้นละ 0.081 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IVLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JAKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KISSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
KKPจ่ายปันผลหุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MAKROจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MGTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MITSIBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04616 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MODERNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NETBAYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.7819 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PDGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PHOLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PR9จ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0425 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SIRIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SYMCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0550 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TPACจ่ายปันผลหุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPCHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPOLYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01065 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TSRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UKEMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UOBKHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 พ.ค.ABICOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.004444444444 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AHCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
APCSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BJCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BUIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CAZจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02278 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 20 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CHAYOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
CHGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CMRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
COM7จ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPALLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CRCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
Dจ่ายปันผลหุ้นละ 0.011111111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
EAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
EASTWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ECFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
EKHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FPIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
HFTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICHIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
IIGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JUBILEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KAMARTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KEXจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KUMWELจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KWMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
L&Eจ่ายปันผลหุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LEEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
LHFGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LPHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MFECจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NKIจ่ายปันผลหุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
NRFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.004444 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 25 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NTVจ่ายปันผลหุ้นละ 0.87 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRAKITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PREBจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PRINจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PSHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PTGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PYLONจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RCLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
RPHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SABINAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SAWADจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SCPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SENAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.185035 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SGPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SINGERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SMARTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAPจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TCAP-Pจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
THGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TKSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPBIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TWPCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.134 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UPOICจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
VNTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
WIIKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค.Aจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
GUNKULจ่ายปันผลหุ้นละ 0.182 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KCARจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KUNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MOONGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NPKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PRAPATจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SPGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
THIPจ่ายปันผลหุ้นละ 1.0750 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THIP:จ่ายปันผลหุ้นละ 1.0750 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
VIBHAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค.AJจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AKPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ALLAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AMARINจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
AQUAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ARROWจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
AUจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BAMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.5125 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BCHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BEMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CCPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CMCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.00324 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 35 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
COLORจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
CPTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
FMTจ่ายปันผลหุ้นละ 1.625 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
GCAPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ICCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
Mจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
OCCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
OSPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PAFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PIMOจ่ายปันผลหุ้นละ 0.034 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RJHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ROJNAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
S & Jจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
S&Jจ่ายปันผลหุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.061 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SFTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0711 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SKจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SORKONจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SPCจ่ายปันผลหุ้นละ 1.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SSFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.3272 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SWCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TAKUNIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TNLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TPCORPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TRTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TRUจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TVIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UTPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WACOALจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
WHAจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0635 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
WPHจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0376 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 พ.ค.STCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.016 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค.APจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นละ 0.05 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม
BAYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CHARANจ่ายปันผลหุ้นละ 2.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CPRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ESTARจ่ายปันผลหุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
FNSจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KCMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0045 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NOBLEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
NYTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SAPPEจ่ายปันผลหุ้นละ 1.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SIAMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMILLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ค.AMCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BRRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
CPFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
CSRจ่ายปันผลหุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JKNจ่ายปันผลหุ้นละ 0.2070 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
JWDจ่ายปันผลหุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
M-CHAIจ่ายปันผลหุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MILLจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0033 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
PFจ่ายปันผลหุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
PPMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RICHYจ่ายปันผลหุ้นละ 0.004831080 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
หุ้นปันผล 27 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCMจ่ายปันผลหุ้นละ 0.034 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SICTจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0430 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMITจ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SSPจ่ายปันผลหุ้นละ 0.011111 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SSSCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.106 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STECจ่ายปันผลหุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STIจ่ายปันผลหุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SUPERจ่ายปันผลหุ้นละ 0.006 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TEAMGจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TOPPจ่ายปันผลหุ้นละ 6.33 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TRUEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TSTEจ่ายปันผลหุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UVANจ่ายปันผลหุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 พ.ค.AKR-W1เพิกถอนหลักทรัพย์
มิถุนายน 2564
01 มิ.ย.SMTXW4 : 1
10 มิ.ย.CHAYOXW
14 มิ.ย.SSPXW10 : 1
4 : 1
กรกฎาคม 2564
06 ก.ค.IRCPXR1.4030331 : 1 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 22 – 30 ก.ค. 2564)

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม