ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 มิ.ย.อยู่ที่ 106,882 โดส

กลุ่มเป้าหมายจำนวนเป้าหมาย(คน)จำนวนผู้รับวัคซีนจำนวนผู้รับวัคซีนจำนวนผู้รับวัคซีนจำนวนผู้รับวัคซีน
เข็มที่ 1 (คน)ร้อยละเข็มที่ 2 (คน)ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข712,000718,372100.9615,59286.5
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า1,900,000487,82925.7241,94012.7
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน1,000,000224,87322.5104,26410.4
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค5,350,000402,9047.578,9901.5
ประชาชนทั่วไป28,538,0001,942,4406.8581,9232.0
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป12,500,000755,4966.033,5010.3
รวม50,000,0004,531,9149.11,656,2103.3

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 มิ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 106,882 โดส รายละเอียดดังนี้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม