ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 นี้ประชาชนต่างก็ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมากและมาจากหลากหลายแหล่ง จึงทำให้เกิดความสับสนและวิตกกังวลตามมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ข่าวสารในช่วงวิกฤติ      โควิด-19” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,619 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19 เรื่องใดที่ประชาชนสนใจ

อันดับ 1ประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการข้างเคียง72.41%
อันดับ 2มาตรการของภาครัฐในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยง    71.23%
อันดับ 3สถานที่รองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม จำนวนเตียง68.38%
อันดับ 4วิธีการรักษาโควิด-19 ผลการศึกษาวิจัย 62.49%
อันดับ 5วิธีสังเกตอาการโควิด-19 การดูแลสุขภาพ 61.25%

2. ในช่วงวิกฤตินี้ ประชาชนเลือกเชื่อถือข้อมูลจากแหล่งใด

อันดับ 1แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์65.30%
อันดับ 2ผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ อินฟลูเอนเซอร์59.75%
อันดับ 3สื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม       46.98%

3. ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้

    สับสนมาก 43.99%          ค่อนข้างสับสน 40.75%           ไม่สับสน 15.26%

4. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 เรื่องใดที่ทำให้ประชาชนสับสน

อันดับ 1การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล การจอง-เลื่อนฉีดวัคซีน74.61%
อันดับ 2การฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อ วัคซีนเข็มที่ 3             73.11%
อันดับ 3ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ อาการข้างเคียงของวัคซีน72.23%
อันดับ 4การล็อกดาวน์ ปิดสถานประกอบการ การเยียวยา66.23%
อันดับ 5การควบคุมพื้นที่ การเดินทางเข้า-ออกแต่ละจังหวัด    55.53%

5. สิ่งที่ประชาชนปฏิบัติเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19

อันดับ 1ดูแลตัวเองมากขึ้น                90.78%
อันดับ 2ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น            81.07%
อันดับ 3หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน การพบปะผู้คน79.95%
อันดับ 4หาข้อมูลในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากโควิด-1959.84%
อันดับ 5หาช่องทางในการได้รับวัคซีน            46.82%

6. จากการติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19 ประชาชนมีความวิตกกังวลในระดับใด

อันดับ 1วิตกกังวลมาก จนเริ่มรบกวนชีวิตประจำวัน36.34%
อันดับ 2วิตกกังวลในระดับปานกลาง/เป็นระยะ ๆ30.31%
อันดับ 3วิตกกังวลมากที่สุดจนเกิดพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำและหวาดกลัว (panic)22.17%
อันดับ 4วิตกกังวลเล็กน้อย            9.07%
อันดับ 5ไม่กังวลเลย              2.11%

copy text from docx

ที่มา: อีซี่ บาย