มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการออกมาตรการคุมการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

สมัครเรียน! โควตาเด็กดีมีที่เรียนม.พะเยา ในระบบภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทันตแพทย์ที่ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.รสธร พูลสวัสดิ์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสเข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่…

InfoQuest Limited

25 ธ.ค. 63

ม.พะเยา นำร่อง สร้างผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรให้กับชุมชน พร้อมสร้างนวัตกรถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่น ที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ให้ความรู้ด้านการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก…

InfoQuest Limited

24 ธ.ค. 63

วิศวฯ มพ. ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ต่อเนื่อง 10 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of The Year 2020)…

InfoQuest Limited

4 ธ.ค. 63

ม.พะเยา จัดพิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 พิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล และพิธีรับขวัญน้องใหม่ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต…

InfoQuest Limited

27 พ.ย. 63