มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 มิ.ย.อยู่ที่ 106,882 โดส

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย(คน) จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (คน) ร้อยละ เข็มที่ 2 (คน) ร้อยละ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 712,000 718,372 100.9 615,592 86.5 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,900,000 487,829 25.7 241,940 12.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1,000,000 224,873 22.5 104,264 10.4 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 5,350,000 402,904 7.5 78,990 1.5 ประชาชนทั่วไป 28,538,000 1,942,440 6.8 581,923 2.0…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 27 พ.ย.-04 ก.พ. COL เสนอซื้อ 640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท ธันวาคม 2563 04 ธ.ค.-14 ม.ค. ASK เสนอซื้อ 175,983,049 หุ้น หุ้นละ 18.30 บาท 23 ธ.ค.-28 ม.ค. OTO เสนอซื้อ 72,662,600 หุ้น หุ้นละ 2.40 บาท มกราคม 2564 19 ม.ค.-23 ก.พ. NVD เสนอซื้อ 380,659,951 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท มกราคม 2564 04 ม.ค. […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

มีนาคม 2564 12 มี.ค. BUI XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ CMC XD หุ้นละ 0.00324 บาท ปันผลจากกำไรสะสม หุ้นปันผล 35 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม DDD XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ EA XD หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม ECL XD หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม FN XD […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TMBAM: NAV of Open-Ended Funds (11/03/21) >> copy จาก Excel (Test)

Fund Code Fund Name (Thai) Valuation Date (dd/mm/yy) NAV PER UNIT BID / BUY OFFER / SELL TOTAL NAV / FUND SIZE TMBMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี  11-Mar-21 22.0365 22.0365 22.0366 4,324,501,372.85 TMBCB กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 11-Mar-21 17.2367 17.2367 17.2368 92,739,467.94 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 11-Mar-21 95.9802 95.8842 96.0763 13,736,705,307.28 TMBTM กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 11-Mar-21 13.8678 13.8678 13.8679 18,624,411,577.77 TMB50DV…

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 11 มี.ค. 64 >> copy จากเว็บไซต์

ณ วันที่ 11/03/64 หน่วย: จำนวนสัญญา นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 201,608 227,297 -25,689 ต่างชาติ 121,434 130,111 -8,677 ในประเทศ 316,293 281,927 +34,366

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TEST: มติครม. ตาราง Merge Cell

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,285,962.48 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 942,707,43 ล้านบาท และก่อหนี้แล้ว 1,028,434.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.69 และ 31.30 ตามลำดับ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้                                                                                          หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ (ไม่รวม งบกลาง) ผลการ เบิกจ่าย/ ก่อหนี้…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

มีนาคม 256411 มี.ค. ACE XD หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมAJ XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิAS XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิAYUD XD หุ้นละ 0.77 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิBGRIM XD หุ้นละ 0.30 […]

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 >> copy จาก Excel

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต(หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต(บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching PTTEP 1,092,900 128,144,900 12.86% SPRC-R 2,557,400 23,986,940 12.05% BH-R 405,200 55,095,500 10.88% EA-R 3,204,300 191,804,375 10.27% CPALL-R 6,192,600 412,980,350 9.97% CPN-R 2,494,100 144,220,025 9.92% DELTA-R 325,600 112,823,400 9.73% TOP-R 1,081,800 68,327,175 9.66% PTT 7,316,900 300,946,075 9.16% BCP-R 234,000 6,435,000…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64
1 2 3 17