test

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เพิ่มขึ้น (โดส) สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 13 มิ.ย. 106,882 2,087,603 6,188,124 เข็มที่ 1 75,128 1,761,667 4,531,914 – Sinovac 26,583 338,800 3,010,550 – AstraZeneca 48,545 1,422,867 1,521,364 เข็มที่ 2 31,754 325,936 1,656,210 – Sinovac 31,502 303,974 1,621,574 – AstraZeneca 252 21,962 34,636

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ชูผลสำเร็จจัดการขยะชุมชนครบวงจรในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างรายได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นกว่า 10,000,000 บาทต่อปี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG  สนับสนุน ส่งเสริม สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นรูปธรรม ชูผลสำเร็จการจัดการขยะชุมชนครบวงจรและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาคของไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี   ชลบุรี   เชียงราย และหนองคาย…

InfoQuest Limited

9 มี.ค. 64